วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556


โครงงานคอมพิวเตอร์

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดลำปาง

โครงงานสื่อเพื่อการศึกษา

จัดทำโดย

ด.ช.ภาณุวัฒน์    คำมาบุตร   เลขที่3/3
ชั้นม.3/3

ครูที่ปรึกษารายวิชา

คุณครู พร้อมพงษ์ แปงเครือ

โรงเรียนลำปางกัลยาณีความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน
ในจังหวัดลำปางของเรานั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่พักผ่อนหย่อนใจก็มีมากหมายหลายแห่งทั้งจังหวัดลำปางของเรายังเป็นต้นกำเนิดเครื่องใช้เซรามิค ก๋าไก่ซึ่งโด่งดังกว้างขวางทั่วประเทศและยังเป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศที่ยังคงใช้รถม้าในการคมนาคมและการท่องเที่ยว ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเป็นของดีเมืองลำปาง  แต่จะมีกี่คนที่ทราบประวัติเมืองลำปางว่ามีความเป็นมาอย่างไรเหตุใดจึงต้องชื่อลำปางแล้วสัญลักษณ์ไก่หน้าซุ้มประตูวัดพระธาตุลำปางหลวงเกี่ยวข้องอย่างไรในเมืองลำปางนั้นล้วนมีน้อยคนนักที่จะทราบถึงความเป็นมา
ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นในส่วนนี้และต้องการที่จะทราบประวัติเมืองลำปางอย่างแน่ชัดและแก่ผู้ที่สนใจด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.เพื่อให้ทราบถึงประวัติของเมืองลำปาง
2.เป็นแหล่งความรู้แก่ผู้ที่สนใจในเมืองลำปาง
3.เพื่อเป็นความรู้รอบตัว

สมมุติฐานของโครงงาน
รู้เกี่ยวและสามารถบอกเล่าประวัติของจังหวัดลำปางได้ ขอบเขตของโรงงาน
          1.ประวัติของจังหวัดลำปาง
          2.อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า
          2.1.คอมพิวเตอร์ Window XP
          2.2.อินเทอร์เน็ต
          2.3.สารานุกรม 76 จังหวัด ประเทศไทย

ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน
          1.กำหนดหัวเรื่องและวิเคราะห์เรื่องที่สนใจในจังหวัดลำปาง
          2.สืบค้นข้อมูลที่ตั้งใจศึกษา คือ ประวัติจังหวัดลำปาง
          3.ออกแบบการพัฒนา กำหนดลักษณะของโครงงาน
4.กำหนดตารางปฏิบัติงานของการจัดทำโครงงาน ลงมือทำโครงงาน และ สรุปรายงานโครงงานโดยกำหนดช่วงเวลาอย่างกว้างๆ
แผนการดำเนินงาน
ระยะเวลา

ขั้นตอนการดำเนินงาน
มิถุนายน   พ.ศ.2556

1.คิดหัวข้อเรื่องและสืบค้นข้อมูล
         วันที่  6

2.วิเคราะห์ข้อมูล
         วันที่  7

3.สรุปผลที่ศึกษา
         วันที่  7

4.ออกแบบตารางทำโครงงาน
         วันที่  9

5.จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
         วันที่  10


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ทราบประวัติของจังหวัดลำปาง
2.ได้ความรู้รอบตัวเพิ่มเติม
3.รู้สึกภูมิใจที่เกิดเป็นคนลำปาง

 งบประมาณ
1.ค่าจัดทำเป็นรูปเล่ม
    1.1.ค่ากระดาษ                           8   บาท
    1.2.ค่าสันรูด                               6   บาท
    1.3.ค่าหน้าปก 1คู่                      10  บาท     
    1.4.ค่าปกใส   1คู่                        8   บาท        
                            รวม                     32 บาท
2.ค่าจิปาถะ 
     2.1.ค่าปริ้นท์                               20 บาท
                             รวม                     20 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น                      52 บาท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ทราบประวัติของจังหวัดลำปาง
2.ได้ความรู้รอบตัวเพิ่มเติม
3.รู้สึกภูมิใจที่เกิดเป็นคนลำปาง

 ประวัติศาสตร์นครลำปาง
       จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1,300 ปี ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย (พระนางจามเทวี) เป็นต้นมา คือ ราวพุทธศตวรรษที่ 13 ชื่อของเมืองเขลางค์อันเป็นเมืองในยุคแรก ๆ และเมืองนครลำปาง ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง ทั้งจากตำนานศิลาจารึกพงศาวดาร และจากคำที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปอย่างแพร่หลาย ได้แก่ตำนานจามเทวี ชินกาลบาลีปกรณ์ ตำนานมูลศาสนา ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ตำนานเจ้าเจ็ดตน พงศาวดารโยนก
       คำว่า '"ละกอน" หรือ "ละคร" (นคร) เป็นชื่อสามัญของเมืองเขลางค์ที่นิยมเรียกกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในตำนานและภาษาพูดโดยทั่วไป แม้แต่จังหวัดใกล้เคียงเช่น แพร่ น่าน เชียงราย ลำพูน เชียงใหม่ มักจะเรียกชาวลำปางว่า "จาวละกอน" ซึ่งหมายถึง ชาวนคร คำว่าละกอนมีชื่อทางภาษาบาลีว่า เรียกว่า "เขลางค์ "เช่นเดียวกับ ละพูรหรือลำพูน ซึ่งทางภาษาบาลีเรียกว่า "หริภุญชัย"และเรียกลำปางว่า "ลัมภกัปปะ" ดังนั้น เมืองละกอนจึงหมายถึง บริเวณอันเป็นที่ตั้งของเมืองเขลางค์ คือเมืองโบราณรูปหอยสังข์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวัง อยู่ในตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
       ส่วนคำว่า"ลำปาง" เป็นชื่อที่ปรากฎหลักฐานอย่างชัดแจ้งในตำนานพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นภาษาบาลีว่า "ลัมภกัปปนคร" ตั้งอยู่บริเวณลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางไปทางทิศใต้ตามแม่น้ำวังประมาณ 16 กิโลเมตร อันเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบัน ตัวเมืองลัมภกัปปนครมีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่
       ลักษณะของเมือง ศึกษาดูจากภาพถ่ายทางอากาศและการเดินสำรวจทางภาคพื้นดิน พบว่ามีคันคูล้อมรอบ 3 ชั้น (แต่ปัจจุบันเหลือเพียงบางส่วนเท่านั้น) นอกจากนี้พบเศษกระเบื้อง ภาชนะดินเผา เศียรพระพุทธรูปดินเผาสมัยหริภุญชัยและสถูปแบบสมัยหริภุญชัย สันนิษบานว่าเมืองลัมภกัปปะนี้น่าจะเป็นเมืองกัลปนาสงฆ์ (เมืองทางศาสนา) มากกว่าจะเป็นเมืองทางอาณาจักรที่มีอำนาจทางการปกครองบ้านเมืองอย่างเป็นระเบียบแบบแผน
       ตามตำนาน วัดพระธาตุลำปางหลาง (ฉบับสาขาสมาคม เพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปาง) ได้กล่าวถึงเรื่องราวของเมืองลำปางไว้ว่า
       "พระพุทธเจ้าได้เสด็จด้วยลำดับบ้านใหญ่เมืองน้อย ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าไปรอดบ้านอันหนึ่งชื่อ ลัมพการีวัน พระพุทธเจ้านั่งอยู่เหนือดอยม่อนน้อย สูงสะหน่อย ยังมีลัวะ ชื่ออ้ายคอน มันหันพระพุทธเจ้า เอาน้ำผึ้งใส่กระบอกไม้ป้างมาหื้อทานแก่พระพุทธเจ้า กับหมากพ้าว 4 ลูก พระพุทธเจ้ายื่นบอกน้ำเผิ้งหื้อแก่มหาอานนท์ถอกตกปากบาตร พระพุทธเจ้าฉันแล้ว ชัดบอกไม้ไปตกหนเหนือ แล้วพระพุทธเจ้าทำนายว่า สถานที่นี้จักเป็นเมืองอันหนึ่งชื่อ "ลัมภางค์"
       ดังนั้นนามเมืองลำปาง จึงหมายถึงชื่อของเมืองอันเป็นที่ตั้งของพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบัน
       จังหวัดลำปางเดิมชื่อ "เมืองนครลำปาง" จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ ศิลาจารึก เลขทะเบียน ลป.1 จารึกเจ้าหมื่นคำเพชรเมื่อ พ.ศ.2019 และศิลาจารึกเลขทะเบียน ลป.2 จารึกเจ้าหาญสีทัต ได้จารึกชื่อเมืองนี้ว่า "ลคอร" ส่วนตำนานชินกาลมารีปกรณ์ ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ตำนานเมืองเชียงแสน ตลอดจนพงศาวดารของทางฝ่ายเหนือ ก็ล้วนแล้วแต่เรียกชื่อว่า เมืองนครลำปาง แม้แต่เอกสารทางราชการสมัยรัตนโกสินตอนต้น ก็เรียกเจ้าเมืองว่า พระยานครลำปาง นอกจากนี้จารึกประตูพระอุโบสถวัดบุญวาทย์วิหาร ก็ยังมีข้อความตอนหนึ่งจารึกว่า เมืองนครลำปาง แต่เมื่อมีการปฏิรูปบ้านเมืองจากมณฑลเทศาภิบาลเป็นจังหวัด ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 ปรากฏว่า ชื่อของเมืองนครลำปาง ได้กลายมาเป็นจังหวัดลำปาง มาจนกระทั่งทุกวันนี้


สถาบันหรือหน่วยงานที่สนับสนุน
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน
2.หนังสือสารานุกรม 76 จังหวัดประเทศไทย ณ ห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยาณี
เอกสารอ้างอิง

รุ่งเรือง จรันศรีสม. (2541).สารานุกรม 76 จังหวัด ประเทศไทย


คลิปเพื่อการศึกษาประวัติจังหวัดลำปาง

เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆในจังหวัดลำปาง 


สะพานรัชฎาภิเศกเป็นสะพานข้ามแม่น้ำวัง ตั้งอยู่ใน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง


ห้าแยกหอนาฬิกาสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดลำปางตั้งอยู่ใจกลางจังหวัด ปัจจุบันได้รับการบูรณะและได้ทำเป็นสวนสาธารณะเล็กๆไว้สำหรับพักผ่อนของคนในเมือง
ดอกธรรมรักษา
ดอกไม้ประจำจังหวัดลำปาง
                          ต้นกระเจาหรือกระจาว
                    เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดลำปาง

คำขวัญของจังหวัดลำปาง
"ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น   เครื่องปั้นลือนาม
งามพระธาตุลือไกล  อนุรักษ์ช้างใว้ลือโลก"

ถ่านหินลือชา                                                                        
                                                                        รถม้าลือลั่น             


                                                                     เครื่องปั้นลือนาม
                                              
                                                                   งามพระธาตุลือไกล


อนุรักษ์ช้างไว้ให้ลือโลก